ROOTT стоматолошки имплантен систем

Roott Dental Implant System

RROOTT стоматолошкиот имплантен систем е развиен од страна на Отворената

Стоматолошка Заедницата врз основа на нај иновативна технологија и повеќе од 50 години на

практично искуство и обезбедува ефикасен и сигурен имплантен третман на сите клинички ситуации.

 

 

suican

ROOTT Почетен комплет

 

Сет од 22 стоматолошки импланти, надградби и инструменти

за успешен почеток на работа со ROOTT системот

 

The European Association for Osseintegration scientific congress

 

EAO 2017

Madrid, Spain

October 5-7

Roott Basal Dental Implants Logo

Roott Rootform Dental Implants Logo

Roott Compressive Dental Implants Logo

Roott Compressive K Dental Implants Logo

ROOTT стоматолошки имплантен систем

Врз основа на половина век на колективното искуство во козметичка и функционални стоматологија,

ROOTT стоматолошкиот имплантен систем  е првиот систем кој користи само тековно

користени и тестирани процедури за лекување.

Системот се состои од три типа на импланти ROOTFORM, COMPRESSIVE, BASAL

 со надградби и инструменти за нив.