Šiame laiške ir bet kokiuose jo prieduose pateikiama informacija yra skirta tik tiems asmenims, kuriems šis laiškas adresuotas. Tinkamai UAB TRATE veiklai yra svarbus siunčiamos informacijos slaptumo užtikrinimas. Dėl minėtų priežasčių ši informacija pagal teisės aktus laikoma konfidencialia ir dėl to teisiškai saugoma, informacijos panaudojimas ar atskleidimas yra ribojamas. Tokia informacija turi būti naudojama griežtai tik pagal UAB TRATE ir gavėjo tarpusavio susitarimus. Jeigu nesate numatytas šio laiško gavėjas, bet koks šio laiško turinio atskleidimas, kopijavimas, platinimas ar naudojimas yra griežtai draudžiamas ir gali būti laikomas įstatymų pažeidimu. Jeigu šį laišką gavote per klaidą, maloniai prašome nedelsiant apie tai pranešti jį siuntusiam asmeniui arba UAB TRATE, o laišką ir visus jo priedus ištrinti iš savo sistemos.