Интерфејс

Практичен интерфејс на посебен држач за удобна интраорална работа

 

Површина

Полираната површина е елоксирана(анодизирана) до природната боја на гингивата

 

Внатрешен навој

Дозволува да се отстрани оформувачот на гингивата користејќи SR алатка без прекумерен притисок врз имплантот

 

Дводелен

Оформувачот на гингиватата се состои од тело и завртки за прицврстување за да се оневозможи пренесување на несакани вртежни моменти на имплантот додека имплантот е во рана фаза на остеоинтеграција

Roott Gingiva former large

Colorful Roott Gingiva Formers

GF1 GF2
GFN2
GF3 GF4
GFN4

Прицврстувачка завртка

Има код на боја зависна од висината и го покрива формерот како покривна завртка на имплантот спречувајќи задржување на храна

Gingiva Formers mid size

GF1 1 mm
GF2 2 mm
GF3 3 mm
GF4 4 mm

Анатомски гингива формери

Треба да се користат во сите случаи, освен во тесни простори во кои се користат тесни абатменти (A1N) и абатменти со прикачување. Висината е избрана во зависност од биотипот на гингивата. Обликот на формерот одговара на гингивалниот дел од анатомскиот и трансгингивален абатмент од соодветната големина.

Anatomical gingiva formers in lower gums

Narrow Gingiva Formers

GFN2 2 mm GFN4 4 mm

Тесни гингива формери

Се користат во случаи на недостаток на простор да се постават анатомски абатменти и за формирање на гингивата користејќи  прави абатменти со прикачување.

Narrow gingiva formers in lower gums


GFI

Индивидуални гингивата формери

Се користат за да се создаде потребната контура на гингивата во естетски важни области, обично заедно со хируршка корекција на контурата. Може да се користат како привремени абатменти. Направени од биокомпатибилна пластика.

Individual gingiva former in lower gum

Може да се користат во сите случаи. Се испорачуваат со ST трансфер завртка . Достапни во стандардни (ТО, 11,5 mm) и кратки (TOS, 6,5 мм) верзии. Површината е полирана и елоксирана во зелена боја за да додаде контраст за време на земање отпечаток. Изработени од Ti6Al4V материјал.

 

Конусна врска

Заедно со хексот ви овозможува да ја пренесете точната позиција на имплантот на лабораторискиот модел. Во некои случаи, поради taper lock можно е да се користи трансфер за затворена лажица за отпечаток.

 

Интерфејс

со материјалот за отпечаток има посебна конфигурација, овозможувајќи ви еднакво да го дистрибуирате материјалот околу интерфејсот.

 

Внатрешен навој

Едноставно отстранување на трансферот со клуч за отстранување (SR), елиминирајќи несакани сили на имплантот во случај на дополнителна фиксација

Transfers for open tray

Transfers for open tray in various sizes and versions

Transfers for open tray in various sizes in lower gums

Две верзии за различни техники на земање отпечаток: преку пластична трансфер капа TC, ставена на трансферот TR и преку директно земање отпечаток од трансферот TOD. Површината е полирана и елоксирана во зелена боја за да се даде контраст при земањето отпечаток. Материјал – Ti6Al4V.

 

Интерфејс

Прецизна фиксација со еден клик на внатрешниот прстен помеѓу трансферот и трансфер капата

 

Внатрешен навој

Едноставно отстранување на трансферот со клуч за отстранување (SR ), елиминирајќи несакани сили на имплантот во случај на дополнителна фиксација

 

Конусна врска

Заедно со хексот ви овозможува да ја пренесете точната позиција на имплантот на лабораторискиот модел. Во некои случаи, поради taper lock можно е да се користи трансфер за затворена лажица за отпечаток

Transfers for close tray large size

Transfers for close tray
TR

Transfers for close tray
TC

Прав трансфер за затворена лажица за отпечаток

Се користи кога нема доволно клиничка висина во дисталните делови на горната и долната вилица и кога оските на имплантот се разминуваат во износ до 20 °. Се испорачува со SL8 лабораториски прицврстувачки завртки.
Иновативниот систем за фиксирање со пластична капа дава точен одливок споредлив со трансфер со отворена лажица. Полукружниот исечок се совпаѓа со антиротирачкиот слот и овозможува повеќе трансфер капи да бидат ставени во тесен простор.

Straight transfer for close tray in lower gums

Straight transfer for close tray mid size
TOD

Трансфер за директно земање отпечаток

Transfer for direct impression taking in lower gumTransfer for direct impression taking lower gum step 2Transfer for direct impression taking in lower gum step three